Diagnoza pedagogiczna jako forma poznania rozwoju dziecka.

Diagnoza to „rozpoznawanie stanu rzeczy i jego tendencji rozwojowych na podstawie jego objawów i w oparciu o znajomość ogólnych prawidłowości”. Celem głównym diagnozy pedagogicznej jest optymalizacja procesu wychowania i kształcenia.

Cele szczegółowe:

  • Profilaktyka (zapobieganie ewentualnym ujemnym stanom rzeczy)
  • terapia (usuwanie zaburzeń czy trudności)
  • prognoza (przewidywanie dalszego rozwoju określonych funkcji psycho – motorycznych, poznawczych i kształcenie pożądanych umiejętności).

Na podstawie zmian w Ustawie o systemie oświaty, każde dziecko pięcioletnie ma prawo do edukacji przedszkolnej i rodzic ma prawo do zdecydowania o posłaniu swojego dziecka do pierwszej klasy. Może to zrobić na podstawie własnej oceny dojrzałości dziecka oraz informacji uzyskanych od nauczyciela przedszkola, który poinformuje rodziców o tym, czy działania przedszkola wspomagające dziecko w przygotowaniu go do podjęcia nauki w szkole odnoszą dobre efekty.

Dlatego obecnie, zgodnie z nową podstawą programową, zadaniem nauczycieli wszystkich dzieci z grup pięciolatków i sześciolatków objętych wychowaniem przedszkolnym, jest poprowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych tych dzieci oraz dokumentowanie swoich obserwacji.

Z początkiem roku szkolnego poprzedzającego możliwe rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej (w październiku – listopadzie) należy przeprowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).

W oparciu o zgromadzone wyniki diagnozy przedszkolnej nauczyciel przedszkola ma opracować i zrealizować indywidualny dla każdego dziecka program wspomagania i korygowania rozwoju ucznia. Celem takiej analizy jest także zgromadzenie informacji, które po przekazaniu rodzicom mają im pomóc w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je wspomagać w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do ich potrzeb.

Następnie, najlepiej w kwietniu, nauczyciel ma przeprowadzić kolejną diagnozę, której wynik będzie pomocny rodzicom w podjęciu decyzji dotyczącej rozpoczęcia przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej.