W Roku szkolnym 2022/2023 Przedszkole nr 12 „Plastusiowo” w Gnieźnie realizuje projekt w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa według Priorytetu 3 Ministerstwa Edukacji Narodowej: Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego w ramach programu wieloletniego –„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

W ramach realizowanego programu przedszkole planuje szereg działań mających na celu popularyzację czytelnictwa wśród przedszkolaków, ich rodziców oraz społeczności lokalnej. Projekt dofinansowano ze środków budżetu państwa.

Informacje

Program wieloletni o nazwie „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

Głównym zadaniem programu jest tworzenie warunków do rozwoju czytelnictwa wszystkich Polaków czytających i nieczytających tak, by każdy miał równy i demokratyczny dostęp do wiedzy i uczestnictwa w kulturze książek.

Program został opracowany w oparciu o przeprowadzone diagnozy i wskazuje pięć ważnych przedsięwzięć:

  1. wspieranie rozwoju czytelnictwa, które warunkuje możliwość kształcenia się przez całe życie; wpływając na dobrostan jednostki i sposób jej funkcjonowania w społeczeństwie;
  2. zahamowanie spadku liczby czytelników bibliotek publicznych;
  3. poprawa atrakcyjności infrastruktury bibliotek publicznych;
  4. wzmacnianie praktyk czytelniczych dzieci i młodzieży;
  5. zmiana stereotypów dotyczących bibliotek i czytelnictwa.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”

Wsparcie finansowe obejmuje:

  1.  Zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3–6 lat, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku (w tym książek obrazkowych, mówionych i elektronicznych), które są dostępne na rynku księgarskim, niezależnie od tego, czy jest to pierwsze wydanie czy wznowienie książki,
  2. Realizację działań promujących czytelnictwo:
  •  zakup książek będących nagrodami książkowymi dla dzieci biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo,
  • organizację spotkań autorskich, wystaw i konkursów.