Innowacja pedagogiczna

W bieżącym roku szkolnym w  naszym przedszkolu realizowana jest innowacja pedagogiczna: 

„Z Plastusiem rozwijamy talenty i zainteresowania –  stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera”.

Innowacja zakłada prowadzenie zajęć zgodnie z Podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez MEN dnia 14 lutego 2017r., Dziennik Ustaw (poz.356) oraz z realizowanymi w poszczególnych oddziałach programami wychowania i edukacji przedszkolnej.

 

Howard Gardner wyodrębnił osiem inteligencji, a mianowicie: językową, matematyczno–logiczną, muzyczną, wizualno–przestrzenną, ruchową, przyrodniczą, interpersonalną, oraz intrapersonalną. Według amerykańskiego uczonego każde dziecko jest wyjątkowe i posiada wiele inteligencji rozwiniętych w różnym, mniejszym lub większym, stopniu. 

W ramach innowacji zostały przygotowane narzędzia wspomagające diagnozę profilu inteligencji dziecka. W ciągu całego roku szkolnego  nauczyciele, we współpracy z rodzicami będą prowadzić obserwacje dzieci, a profil każdego wychowanka będzie ewoluował zgodnie z  podejmowanymi przez nich działaniami, wyborami i zainteresowaniami.

Baczna obserwacja rozwoju dziecka, jego indywidualnych postępów, porównanie osiągnięć  z  jego poprzednimi rezultatami, a nie z osiągnięciami pozostałych dzieci stanowić będą bazę dla przygotowania metod postępowania indywidualnego z każdym dzieckiem.

Ponadto podejmowane w ciągu całego roku szkolnego działania będą miały na celu pobudzenie dzieci do ekspresji twórczej i rozwiną drzemiący w nich potencjał intelektualny oraz pozwolą na odkrycie talentów i rozwój zainteresowań. Przyczynią się także do rozwoju autonomii dzieci oraz budowania przez nie pozytywnych relacji interpersonalnych.

Zaproponowanie atrakcyjnych form spędzania czasu i wyrażania siebie poprzez ekspresję twórczą, teatralną i muzyczną, inne niż dotychczas podejście do przekazywania treści dydaktycznych,  przyczyni się do zwiększenia motywacji do działania, poczucia własnej wartości,  rozwoju myślenia twórczego  i kreatywności dzieci.

Wprowadzone rozwiązania korzystnie wpłyną na atrakcyjne i efektywne zagospodarowanie pobytu dzieci w przedszkolu. Przyczynią się również do rozwoju pozytywnych relacji z rodzicami i promocji wychowania przedszkolnego w środowisku lokalnym, z którym ściśle współpracujemy.

 

We wrześniu we wszystkich salach powstały ośrodki zainteresowań – tzw. „krainy” (stworzone z udziałem dzieci i rodziców), a mianowicie:

  1. Kraina przyrody i matematyki – ma sprzyjać rozwojowi inteligencji matematyczno-logicznej oraz przyrodniczej;

  2. Kraina języka i emocji – zgromadzone tam pomoce dydaktyczne służą do rozwoju przede wszystkim inteligencji językowej, interpersonalnej i intrapersonalnej;

  3. Kraina ekspresji ruchowej i muzycznej –  ma sprzyjać  rozwojowi inteligencji ruchowej i muzycznej;

  4. Kraina ekspresji plastycznej – stworzona w celu stymulacji rozwoju inteligencji wizualno-przestrzennej.

Środki dydaktyczne zgromadzone w ośrodkach zainteresowań mają inspirować do twórczego działania, wspierać zainteresowania i co bardzo ważne są stale „w zasięgu” dziecka.

W przedszkolu działają międzyoddziałowe koła zainteresowań, w których dzieci zdolne mogą rozwijać swoje talenty: plastyczne, muzyczne, taneczne, aktorskie i językowe.

Sprawozdania z realizacji innowacji będą na bieżąco umieszczane przez wychowawców grup w formie zdjęć, oraz opisów na stronie internetowej przedszkola w zakładce „Kroniki Maluchów”.

 

Paulina Rymarz