Polska – nasza ojczyzna 11.2016

Od września,  w grupie „Żółte Plastusie”  realizujemy program własny „Mały patriota” (autor – Sandra Fajfer). Celem ogólnym programu „Mały patriota” jest budzenie wśród dzieci miłości i przywiązania do ziemi ojczystej. Dążąc do rozbudzenia uczuć patriotycznych u przedszkolaków należy rozpocząć od najbliższego otoczenia dziecka, pogłębić jego więź z rodziną, z miastem, w którym żyje, aby stopniowo przejść od tej „małej ojczyzny”.

Dzieci będą pogłębiać swoją wiedzę na tematy patriotyczne m.in. przez: – wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną (rodzicami, dziadkami, rodzeństwem), zapoznanie z najbliższą okolicą, uwrażliwienie na piękno ojczystej przyrody, budzenie poczucia przynależności narodowej, zapoznanie z regionami kraju i kulturą ludową oraz najważniejszymi w kraju miastami, wpajanie szacunku dla symboli narodowych, przybliżanie przeszłości narodu (legendy, podania), zapoznanie ze świętami oraz związanymi z nimi polskimi tradycjami i obrzędami, przybliżenie dzieciom dorobku kulturowego oraz sylwetek wielkich Polaków, poznanie tańców ludowych, piosenek ludowych, patriotycznych, zapoznanie z hymnem Polski.

Program „Mały patriota” zgodny jest z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego zawartą w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 czerwca 2016r, a nawet wykracza ponad jego treści.

Rodziców prosimy o wspieranie naszych działań, a dzieciom życzymy miłych wrażeń  🙂